Privacywetgeving

Privacyverklaring Cozy & Zo
Cozy & Zo hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy wordt er heldere en transparante informatie gegeven over hoe er wordt omgegaan met persoonsgegevens.

Cozy & Zo doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en daarom wordt er zorgvuldig omgegaan met persoonsgegevens. Cozy & Zo houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als onderneming Cozy & Zo, gevestigd aan de Aaltenseweg 36 7091 AG Dinxperlo, is verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, vragen heeft of contact wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens in deze privacyverklaring.

In deze privacyverklaring leest u de gegevens, wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden uw persoonsgegevens worden verwerkt, wat uw rechten zijn, wat er wordt gedaan om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang uw persoonsgegevens bewaard worden. Deze privacyverklaring is van toepassing voor werkzaamheden die door Cozy & Zo wordt uitgevoerd.

Contactgegevens
Cozy & Zo
Aaltenseweg 36, 7091 AG Dinxperlo
Telefoonnummer: 06 – 46529914
KvK-nummer: 66698685
www.cozyenzo.nl
info@cozyenzo.nl

Margo Prinsen is de Functionaris Gegevensbescherming van Cozy & Zo. Zij is te bereiken via margoprinsen@hotmail.com

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over personen en waarmee iemand rechtstreeks of indirect identificeerbaar is.

Verwerking persoonsgegevens

Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van persoonsgegevens. 

Doeleinden

Met welk doel op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Cozy & Zo verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • De desbetreffende persoon te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Doordat de desbetreffende persoon gebruikt maakt van onze diensten
  • Social Media

Persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden: zodat wij contact kunnen opnemen, voor, een afspraak van een cliënt die niet aanwezig is. Daarnaast kan er in overeenstemming met u (voor- en na) foto’s op Social Media terecht komen. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden. Persoonsgegevens verwerken we daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen.

Delen van persoonsgegevens met derden

We verkopen persoonsgegevens nooit door aan derden.

Cozy & Zo verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Cozy & Zo verwerkt persoonsgegevens doordat de desbetreffende persoon gebruik maakt van onze diensten en/of omdat deze persoon de gegevens zelf aan ons verstrekt. Gegevens worden verwerkt op het vestigingsadres en op een beveiligde netwerk.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cozy & Zo en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Voor informatie over welke persoonsgegevens wij van u hebben verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar info@cozyenzo.nl, met het verzoek tot inzage in de gegevens. Wij geven uiterlijk binnen 1 week een reactie op het verzoek.

Zijn de persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of andere wetgeving? Dan bestaat het recht op correctie van de persoonsgegevens. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van de persoonsgegevens. Daarnaast bestaat het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens, het recht om minder gegevens te laten verwerken, het recht om verleende toestemming in te trekken en het recht op dataportabiliteit. Stuur een verzoek naar info@cozyenzo.nl. Wij reageren uiterlijk binnen 1 week op het verzoek. Tot slot wijzen wij op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tevens kunt u over een klacht terecht bij de klachtenfunctionaris van ANBOS (huid- en schoonheidsspecialistenbehandelingen) en Provoet (pedicurebehandelingen)

Veiligheid

Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het belangrijk dat persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom passen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om persoonsgegevens veilig te verwerken. Om persoonsgegevens te beveiligen gebruiken wij beveiligingssoftware. Voor de administratie: een automatische screenlock, firewall, virusscanner. Cliëntdossiers: wachtwoord, een afgesloten kast, beveiliging met wachtwoord, automatisch schermslot na 2 minuten. Wekelijkse back- up website: digitaal certificaat. Digitale contactformulieren (altijd via een https-verbinding), wachtwoorden voor elektronische systemen en een beveiligde internetverbinding.

Cozy & Zo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@cozyenzo.nl

Cookiebeleid

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen.

Cookies die Cozy & Zo gebruikt
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Cozy & Zo gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. 

Bewaring persoonsgegevens

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven. Voor de financiële administratie gedurende voor maximaal zeven jaar.